รายชื่อแพทย์ในโรงพยาบาลยโสธร Untitled Document

รายชื่อแพทย์ในโรงพยาบาลยโสธร

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
งาน/กลุ่มงาน/หอผู้ป่วย
1
  นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล
ผู้อำนวยการสูง
2
  นางสาวรุ่งฤดี ตั้งวงศ์ไชย
จักษุวิทยา (แพทย์)
3
  นางสาวรัตน์ ครุสันธิ์
จักษุวิทยา (แพทย์)
4
  นางสาววิราภา เสนารักษ์
จักษุวิทยา (แพทย์)
5
  นางสาวขวัญชนก คำเสียง
จักษุวิทยา (แพทย์)
6
  นายทรงศักดิ์ บัวเบิก
หู คอ จมูก (แพทย์)
7
  นายวรพล กรมขุนทด
หู คอ จมูก (แพทย์)
8
  นางเพ็ญศรี ศิริพานทอง
อายุรกรรม (แพทย์)
9
  นางสาววรินทรา เข็มเพชร
อายุรกรรม (แพทย์)
10
  นายทัศพงษ์ บุญล้น
อายุรกรรม (แพทย์)
11
  นางสาวรอยพิมพ์ โสภาพงษ์
อายุรกรรม (แพทย์)
12
  นายวรพล ลี้ประกอบบุญ
อายุรกรรม (แพทย์)
13
  นางสาวสุอาภา พันสาย
อายุรกรรม (แพทย์)
14
  นางสาวชิดชนก ลีพิพูลย์สวัสดิ์
อายุรกรรมประสาทวิทยา (แพทย์)
15
  นายสุเมธี สาสีมา
ศัลยศาสตร์ประสาท (แพทย์)
16
  นายทยาวิชญ์ สันตสว่าง
กุมารเวชกรรม (แพทย์)
17
  นางลักษมี พันธ์สายเชื้อ (อึ้งศิริไพศาล)
กุมารเวชกรรม (แพทย์)
18
  นายทรงพล พงค์พัฒนโชติ
กุมารเวชกรรม (แพทย์)
19
  นางธนาพร นิจพานิชย์
กุมารเวชกรรม (แพทย์)
20
  นางสาวปิยนุช กสิไพศาล
กุมารเวชกรรม (แพทย์)
21
  นางธิดา ยุคันตวรานันท์
วิสัญญีวิทยา (แพทย์)
22
  นางสาวชมพูนุช เนตรหาญ
วิสัญญีวิทยา (แพทย์)
23
  นางสาวพนมพร เฉลิมชาติ
วิสัญญีวิทยา (แพทย์)
24
  นางสาวธนาพร นันต์ธนพานิช
วิสัญญีวิทยา (แพทย์)
25
  นายพิสัยพันธุ์ วัตตะยัง
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (แพทย์)
26
  นางสาวโศรตีย์ สัยงาม
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (แพทย์)
27
  นางอนิลธิตา พรมณี
รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทย์)
28
  นางสาวลักษณาวดี มหิวรรณ
รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทย์)
29
  นายวสันต์ กริ่มวิรัตน์กุล
เวชศาสตร์ครอบครัว (แพทย์)
30
  นายอภิรักษ์ ยุคันตวรานันท์
ศัลยกรรม (แพทย์)
31
  นายนิยม ชีพเจริญรัตน์
ศัลยกรรม (แพทย์)
32
  นายธีรยุทธ สำราญ
ศัลยกรรม (แพทย์)
33
  นายศิริ ครุสันธิ์
ศัลยกรรม (แพทย์)
34
  นายอธิธวัฒน์ อธิธนัยชัยภัทร
ศัลยกรรม (แพทย์)
35
  นายเกื้อกูล พิทักษ์ราษฎร์
ออร์โธปิดิกส์ (แพทย์)
36
  นายสันติ ศิริรัตนพันธ
ออร์โธปิดิกส์ (แพทย์)
37
  นายสุวัฒน์ รสจันทร์
ออร์โธปิดิกส์ (แพทย์)
38
  นายภูมิศักดิ์ ธรรมวิริยารักษ์
ออร์โธปิดิกส์ (แพทย์)
39
  นายพิเชษพงศ์ กัญญาคำ
ออร์โธปิดิกส์ (แพทย์)
40
  นายรุ่งเรือง รัศมีทอง
สูติ-นรีเวชกรรม (แพทย์)
41
  นางกาญจนา นนทรีย์
สูติ-นรีเวชกรรม (แพทย์)
42
  นายอนุสรณ์ ปัญญานุภาพ
สูติ-นรีเวชกรรม (แพทย์)
43
  นายรุ่งโรจน์ ทำประโยชน์
สูติ-นรีเวชกรรม (แพทย์)