COMPUTER CENTER


หัวหน้างานสารสนเทศ
นาย อิทธิพล สาระชาติ

การศึกษา

ปริญญาตรี : สาธารณสุขศาสตร์   
ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0815470814
อีเมลล์ : mahub2509@gmail.com

ติดต่อ : งานสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลยโสธร โทร 1528

    ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

เทคโนโลยี  หรือ เทคนิควิทยา   มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 

เทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีได้ช่วยให้สังคมหลาย ๆ แห่งเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้ผลผลิตที่ไม่ต้องการ หรือเรียกว่ามลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่ถูกนำมาใช้มีผลต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นก็มักจะถูกตั้งคำถามทางจริยธรรม      ( วิกิพีเดีย)


  ดาว์นโหลดเอกสาร

      สถิติรายงานโรงพยาบาลยโสธร
      คู่มือการใช้งาน

      * คู่มือการใช้งานเครือข่ายโรงพยาบาลยโสธร
      * รายละเอียดตัวชี้วัดรายงาน

      ตารางปฏิบัติงาน

      * ตารางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

      สถิติรายงาน-สนับสนุนเครือข่าย

   ประชาสัมพันธ์

      ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลยโสธร
    วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
   
 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  
  พันธกิจ

  1. จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมกับองค์กรเพื่อสนับสนุนสารสนเทศในงานบริการประชาชน
  2. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของฐานข้อมูลและคลังข้อมูลผู้รับบริการและข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร
  3. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล เพื่อนำสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานบริการ งานวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์ ตอบตัวชี้วัดในระดับโรงพยาบาล จังหวัด เขต สปสช และกระทรวงสาธารณสุข และการศึกษา วิจัย
  4. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้และทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. สนับสนุนและแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพกับสถานบริการในเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมกับองค์กรในการสนับสนุนสารสนเทศในงานบริการประชาชน
  • เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของฐานข้อมูลและคลังข้อมูลผู้รับบริการและข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร
  • เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล เพื่อนำสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานบริการ งานวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์ ตอบตัวชี้วัดในระดับโรงพยาบาล จังหวัด เขต สปสช และกระทรวงสาธารณสุข และการศึกษา วิจัย
  • เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้และทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพกับสถานบริการในเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี
 
      ข้อมูลการวิเคราะห์องค์กร

     ข้อมูลการวิเคราะห์องค์กร

     สมาชิก ศูนย์คอม


     งานสารสนเทศ

   
นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
 
         
   
นายแพทย์วรพล กรมขุนทด
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
 
         
 
นายอิทธิพล สาระชาติ
หัวหน้างานสารสนเทศ
 
งานเครื่อข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
งานพัฒนาระบบ Website/Intranet
งานบริการสารสนเทศ
งานฝึกอบรม/วิจัย/ธุรการ


นายกิติภูมิ อุปรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

นางสาวขนิษฐา มั่นจิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวจริยา วงษ์ดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


วิยะดา สุนทรา
พนักงานพิมพ์

นาย จักรพงษ์ มรกตเขียว
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
     
ทศพร โพธิ์คำ
พนักงานพิมพ์
   
งานพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล
 
   

นายรังสรรค์ มาลาจำปี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
งาน OPD
งาน IPD


ศรัญญา มรกตเขียว
พนักงานพิมพ์


อุดมลักษณ์ พิณทรัพพย์
พนักงานพิมพ์

สุภาวดี พงษ์ขยัน
พนักงานพิมพ์

พรพรรณ พรหมชาติ
พนักงานพิมพ์

ชมพูนุช ศรีวสุทธิ์
พนักงานพิมพ์

จินดาพร มูลสาร
พนักงานพิมพ์