ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร เป็นการนำผลการศึกษาวิจัย ของนายอิทธิพล สาระชาติ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ดร.สมนึก พ่วงพร พ่วงพรพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพในเครือข่ายจังหวัด เป็นระบบที่เปิดให้บริการเฉพาะสำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขในจังหวัดยโสธร เพื่อใช้ข้อมูลในระบบระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลจังหวัดยโสธรให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย สนับสนุนสถานบริการในเครือข่ายจังหวัด เป็นข้อมูลประกอบการให้บริการและสั่งการรักษาผู้ป่วยหรือประชาชนที่มารับบริการ ให้ได้รับบริการที่ดี โรงพยาบาลยโสธรต้องขอขอบคุณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย อนึ่งข้อมูลเวชระเบียนเป็นข้อมูลสุขภาพซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นผู้ต้องการใช้งานระบบจะต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และต้องสมัครสมาชิกเพื่ออนุมัติสิทิในการใช้ก่อนจึงจะใช้งานระบบได้ มีบริการดังนี้


ข้อมูลเวชระเบียน: opdcaerServices

ระบบตรวจสอบวันนัด:oappServices

ระบบรายงานผล LAB:labServices

ระบบนัด Online:oappOnline

หมายเหตุ::เนื่องจากข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ระบบจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อได้รับสิทธิเข้าใช้งาน
|คู่มือการใช้ระบบ |ใบสมัคร | แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน |

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ mahub2509@gmail.com

EMR