ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.ยโสธร

ดัชนีข้อมูลข่าวสาร


      1.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสรุปสาระสำคัญ
      2.งบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบดำเนินการ , งบลงทุน)
      3.แผนงานโครงการและงบประมาณ
      4.คู่มือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
      5.ข้อมูลข่าวสารเอกสารเผยแพร่ วิชาการ จดหมายข่าว แผ่นพับ
      6.ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ผลสอบราคา/ประกวดราคา
      7.กฏ มติ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนนโยบาย
      8.ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
      9.http://www.yasopho.in.th
      10.ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
      11.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
      12.วิธีป้องกันเบื้องต้นไวรัส WannaCry เรียกค่าไถ่