Untitled Document
ยโสธรเวชสาร
                                                                                                                                                                                                        รายการยโสธรเวชสาร                                                                                                                                                                        

ค้นหาชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง    
ลำดับ วันที่อัพโหลด ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีที่ ฉบับที่ ไฟล์
1
8 พฤษภาคม 2561
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ทิวา เพิ่มศรี
19
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
5af14b75918f0.pdf#page=6
2
8 พฤษภาคม 2561
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเขื่องคํา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
สุพล นามแก้ว
19
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
5af14c51029f1.pdf#page=18
3
8 พฤษภาคม 2561
การศึกษาความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยโสธร
จินห์จุฑา เทียนแก้ว
19
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
5af14cad7b6f6.pdf#page=33
4
8 พฤษภาคม 2561
ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตําบลตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ศุภรักษ์ สายเชื้อ
19
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
5af14d354e644.pdf#page=43
5
8 พฤษภาคม 2561
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาตครึ่งซีก) ในชุมชน : กรณีศึกษา
เมตตา วงศ์พันธ์
19
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
5af14dcc220b6.pdf#page=53
6
8 พฤษภาคม 2561
การพยาบาลผู้ป่วยริดสีดวงจมูกที่รับการผ่าตัดด้วย กล้องเอ็นโดสโคป (FESS) : กรณีศึกษา
ทัศนียา หาญจางสิทธิ์
19
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
5af14e3389427.pdf#page=69
7
8 พฤษภาคม 2561
การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจนใน : กรณีศึกษา
วนิดา เศลารักษ์
19
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
5af14e848fcfc.pdf#page=81
8
8 พฤษภาคม 2561
การพัฒนารูปแบบการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล ผ่านระบบปฏิบัติการ OneDrive
กีรติ คำทอง,กลอยใจ แสนวงษ์,จุฬาภรณ์ นิลภูมิ
19
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
5af14f55124f0.pdf#page=94
9
20 ธันวาคม 2560
ความแม่นยำของการใช้ตัวระบุตำแหน่งร่วมกับเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการระบุตำแหน่งเพื่อการผ่าตัดฝีในสมอง
จำลอง กิตติวรเวช
19
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2560
5a3a1a65e78a0.pdf#page=6
10
20 ธันวาคม 2560
การจัดการผู้ป่วยรายกรณีแบบก้าวหน้าในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงทุติยภูมิที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว : กรณีศึกษา
อังศุมาลิน โคตรสมบัติ
19
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2560
5a3a1abc210b4.pdf#page=14
11
20 ธันวาคม 2560
ความสอดคล้องระหว่างเหตุผลการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และผลการวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
อนิลธิตา พรมณี
19
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2560
5a3a1b3e68ca2.pdf#page=31
12
9 สิงหาคม 2561
หน้าปกยโสธรเวชสาร ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2560
หน้าปกยโสธรเวชสาร
19
1
5b6bf5dd4b468.jpg
13
20 ธันวาคม 2560
การศึกษาผลขอลยาพ่นจมูกคอร์ติโคสเตียรอยด์ต่อความดันลูกตาในผุ้ป่วยโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในโรงพยาบาลมุกดาหาร
ปิยพงษ์ บำรุง
18
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
5a3a17065bbad.pdf#page=6
14
20 ธันวาคม 2560
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
เพียรจิตต์ ภัทรฤดีพงศ์
18
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
5a3a178be49da.pdf#page=13
15
20 ธันวาคม 2560
รูปแบบการสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุติมา ปัตลา
18
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
5a3a180cab3ef.pdf#page=25
16
20 ธันวาคม 2560
การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังในการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการส่องกล้อง
พิมพ์พิชฌา ไตยพันธ์
18
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
5a3a18a041754.pdf#page=31
17
20 ธันวาคม 2560
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อ
เยาวลักษณ์ เวชกามา
18
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
5a3a190c97030.pdf#page=42
18
20 ธันวาคม 2560
การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักน้อยมากร่วมกับภาวะหายใจล้มเหลว ภาวะติดเชื้อและความไม่สมดุลกรดและด่าง
วิภาดา เชื้อศุภโรบล
18
2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
5a3a19e7df705.pdf#page=52
19
9 สิงหาคม 2561
หน้าปกยโสธรเวชสาร ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2559
หน้าปกยโสธรเวชสาร
18
2
5b6bf5507aceb.jpg
20
20 ธันวาคม 2560
ประสิทธิผลของการรักษาภาวะนอนกรนที่มีอินฟีเรียร์เทอร์บิเนตโต โดยการใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้ลดขนาดเนื้อเยื่ออินฟีเรียร์เทอร์บิเนต
ศิริวรรณ ทองวิเศษ
18
1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2559
5a3a15859607c.pdf#page=6

จำนวนหน้าทั้งหมด: 2 หน้า : 1[ 2 ] หน้าต่อไป>>